martes, 28 de marzo de 2017

Sessió 13-2: Repàs Tema MatèriaHem fet una breu sessió de repàs sobre la matèria, la seua definició "tot allò que té massa i ocupa un lloc en l'espai (volum)".


  • Diferents formes de classificar-la, atenent a diferents criteris com vam fer en classe: color, olor, grandària, utilitat, composició, lluentor,...és a dir, aspectes qualitatius.
  • També la podiem comparar segons els seus estats d'agregació: sòlid, líquid i gas (plasma, i tal vegada, cristalls de temps).

Les característiques sobre volum, massa i densitat ens ha portat a repassar aspectes sobre aquestes propiedads.
Del volum, hem vist que en superfícies (formes) regulars era possible el seu volum mitjançant càlculs (com les àrees del cilindre i el prisma) ja que és una magnitud que es defineix en les tres dimensions. La unitat eren els metres cúbics (1 metre cúbic equival a 1000 litres).

Per a les formes irregulars, el principi d'Arquimedes ens servia per a definir-ho segons el líquid desallotjat per l'objecte que provoca una força cap amunt del que el resultat d'aquesta variació en el nivell del líquid ens aportava el volum de l'objecte irregular. També hem repassat els objectes que trobem en l'aula per a mostrar la mesura del volum al nostre alumnat: 1 cm cúbic el dau, 1 decímetre cúbic el brick de llet i 1 metre cúbic la caixa de la llavadora.

Sobre la massa i la seua quantitat, hem repassat la diferència amb el pes, que és una força que es mesura en Newtons i es calcula per la fórmula p= m·g, sent g la gravetat de la Terra que aproximandamente són 9,8 m/s2. El pes és la força amb la qual la terra atrau a un cos
Aquesta circumstància fa que el pes de la mateixa quantitat de massa (mesura en quilograms) siga diferents segons siga la força de gravetat i on ens trobem (hipotèticament en la Lluna, Júpiter, Saturn,etc)

Respecte a la densitat hem destacat que no cal confondre-la amb viscositat i hem recordat l'experiència del got de tub amb diferents densitats: mel, aigua, oli de girasol, oli d'oliva i alcohol amb colorants. per a ser més vistós.
La densitat és el quocient entre massa i volum i no depèn de la quantitat de matèria, sinó del material que ho componga i ens serveix per a distingir uns materials d'uns altres. Els objectes menys densos que el líquid suren, com a experiències amb aigua i diferents objectes. Els objectes més densos que l'aigua no suraran.

Sobre els gasos, hem tornat a explicar la Teoria cinéticocorpuscular. Els gasos són més fàcils d'estudiar ja que entre ells tenen més propietats semblants entre ells que els sòlids i els líquids.

Les propietats són que són fàcils de comprimir, es dilaten a calfar-los, es difonen  , fàcils de barrejar i ocupen tot l'espai disponibles, exerceixen força sobre les parets del recipient que els conté.

Aquesta teoria ens serveix per a explicar com canvien els estats segons estiguen distribuïts els seus àtoms i l'espai que quede entre ells, explicant les característiques dels diferents estats d'agregació i l'estructura de la matèria.

Per a passar d'un estat a un altre, ens fixem en els diferents punts de fusió i ebullició per a passar de sòlid a líquid i gasós. L'aigua té un punt de fusió de zero graus i d'ebullició de 100 graus centígrads.

L'última classificació que realitzem de la matèria ha sigut la de substància pures o mescles.

Les substàncies pures no són fàcils de separar per mètodes senzills. Es divideixen en simples (els 118 elements de la taula periòdica) i compostos (aigua, amoniaco,, diòxid de carboni,...). Els compostos es poden separar per mètodes més complicats en simples, com en l'aigua separar les molècules d'hidrogen i oxigen mitjançant la electrolisis.

Les mescles es poden separar per mètodes senzills. Poden ser homogènies (dissolucions) si a simple vista no podem diferenciar-les i en heterogènies.

Els mètodes de separació que podem emprar en l'aula serà la imantació, tamización, filtració, decantació (sòlid-líquid amb cautela entre tubs o líquid - líquid amb l'embut de decantació amb l'oli i l'aigua), evaporació, cristal·lització, destil·lació (per la diferent temperatura d'ebullició entre aigua i alcohol per exemple) i cromatografia (amb un paper de filtre i una taca de tinta en contacte amb un dissolvent com l'alcohol i l'acetona).

Experiències en l'aula poden ser, apreciar les seues qualitats jugant amb materials de diferents textures per a engegar els aspectes sensitius: olor, gust, color, tacte, so, comparar i classificar textures amb materials habituals de l'aula o domèstics.

Per a comprovar el volum i la massa podem usar bàscules o crear les nostres pròpies amb un penjador i veure com els gasos també té volum i massa unflant un globus.
Altres experiències senzilles és mostrar com un got xicotet buit en introduir-ho de cap per avall en un més gran amb aigua no es banya per dins a causa que l'aire està dins ocupant aqueix espai i aqueix volum que ocupa exerceix una força que impossibilita que passe l'aigua. Aquesta mateixa experiència amb un globus en la boca de mitja botella de plàstic seccionada també ens serviria. Açò ens ajudaria a mostrar la teoria cinètic corpuscular de manera visualment senzilla.

Experiències amb densitats diferents mitjançant un got amb aigua i creant diferents solucions amb sal i veure com en augmentar la salinitat i la densitat l'ou surarà més o menys.

També comprovar diferents dissolucions en aigua com canvia el sabor, el color, si introduïm sòlids que no són soluble, colorants...

Emprar mètodes de separació senzills perquè la motricitat fina jugue un paper important, l'ús de comptagotes, embuts, imants, tamisos,...

En definitiva un cúmul d'experiències vistes en classe, unes altres que he pogut trobar en el manuald i Silvia Vega i unes altres que podem trobar en portals de ciència i didàctica que ens ajudaran en l'aula, però on els postulats bàsics és despertar la seua curiositat partint dels seus interessos i plantejar qüestions prèvies i deixant que elaboren les seues hipòtesis per a després contrastar-les i que els experiments realitzats siguen significatius per al nostre alumnat, així com analitzar els resultats d'aquestes experiències per a obtenir una conclusió que ens ajude a assentar aquesta pràctica.

Espere publicar un dia un article de mùsica educaional


No hay comentarios:

Publicar un comentario