domingo, 5 de marzo de 2017

Ciència 3-6: laboratoris de ciències en l'escola infantil de Sílvia Vega (Graó,2012)


Una altra publicació que m'ha resultat interessant aquests dies ha sigut "Ciència 3-6: laboratoris de ciències en l'escola infantil" de Sílvia Vega en l'Editorial Graó, que també té el de l'etapa corresponent al primer cicle d'educació infantil per a l'etapa 0-3 anys.


En el manual es troben activitats diverses i abans de res, m'interessava conèixer el plantejament metodològic de com presentar les activitats, com afavorir el desenvolupament de les mateixes, avaluar-les, recursos, etc.

En la primera part del manual se centra en aspectes que ja hem anat introduint en les sessions teòriques de l'assignatura: Curiositat i joc experimental. Estructurat en breus reflexions en els capítols "Educar en la curiositat, tot un valor". En aquest apartat m'han interessat les seues reflexions sobre la necessitat de conèixer els coneixements previs de l'alumnat que m'espenta a necessàriament entendre la programació en educació infantil basant-nos més en una metodologia centrada en projectes més que en unitats didàctiques tancades. O almenys, enfocar una metodologia mixta que de lloc sempre al pensament divergent, en la pàgina 17: 

"Si la programació d'activitats és totalment tancada, estem negant totes les accions que es deriven de la curiositat infantil"

Altres apartats dins d'aquesta primera part s'ocupen de "El joc experimental", "el vincle entre joc experimental i la construcció del coneixement científic", "Objectivant la curiositat" i "aspectes organitzatius de les sessions": un lloc on experimentar; el temps i els recursos humans.
Destacar una cita que parla de l'apartat del vincle de Feu,2009:

 "S'aprenen ciències jugant i vivint, parlant i observant, imitant i inventant. I tot açò es dóna en la vida quotidiana: els diferents esdeveniments i les situacions diverses, els materials de l'entorn, les converses, els comentaris i les actituds dels adults i dels companys proporcionen informació que condiciona el seu pensament i modifica la seua comprensió".

La reflexió en aquest cas em porta a una altra com a conseqüència d'aquesta. Introduir en l'activitat de l'aula el descobrir aquestes frases en l'entorn i posicionar-les com a centre d'interès en aqueixa sessió. Per exemple, si una alumna o alumne ens comenta en l'assemblea una frase del seu entorn familiar relacionada amb un fenomen científic podem investigar entre tots sobre ella.

Bé, el procés interessant que està succeint no és solament conèixer més sobre un aspecte concret, estem mostrant la importància a l'alumnat de parar esment al que passa al seu al voltant i voler donar resposta a aqueix per què, en donar-li l'atenció que es mereix aqueix interès la resta de la classe se sentirà motivada a descobrir aqueixos processos, aqueixes qüestions, dubtes que es plantegen al seu al voltant i seran capaços d'anar desenvolupant un pensament divergent partint del quotidià. Respectar aqueix procés, sempre reportarà en un clima d'aula positiu, millora del autoconcepto, autoestima,...

La segona part del llibre, planteja les sessions plantejades dins del centre Ignasi Iglesias de Cornellà (Barcelona): Activitats per a absorbir, absorbir per a aprendre, barrejant materials, dissolent sensacions, el gra de cafè atrapat en el gel. Interessants i que  ens proporciona més coneixements de la metodologia que emprar quan vulguem donar resposta als interessos del nostre alumnat.

En definitiva, una obra per a consultar que m'ha resultat interessant pel seu doble vessant, teòrica i essencialment pràctica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario